Uprawnienia lotnicze na drony

Drony Hornet

Uprawnienia lotnicze na drony potwierdzają, że Pilot BSP ma: wiedzę, świadomość ograniczeń technicznych i umiejętności praktyczne, które są wymagane do wykonania bezpiecznego lotu.

Latanie współczesnym dronem od strony praktycznej nie jest trudne. Technologia została przez lata dopracowana, a zaimplementowana funkcjonalność ułatwia eksploatację systemu BSP.

Ze względu na ilość dronów musiały powstać przepisy prawne, które regulują zasady lotów, określają obowiązki operatorów i pilotów BSP. Mają one na celu wzrost bezpieczeństwa.

W ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej są wykonywane loty: cywilne, wojskowe, pasażerskie, komunikacyjne, transportowe. Pilot BSP musi znać zasady obowiązujące w przestrzeni powietrznej.

Rejestracja operatora

Zgodnie z przepisami każda osoba, która lata dronem musi uzyskać numer operatora systemu BSP, który otrzymuje się po rejestracji na stronie polskiego nadzoru lotniczego: drony.ulc.gov.pl.

Rejestracja operatora

Co to są kategorie?

Operacje BSP mogą być realizowane według pewnych ustalonych zasad. Pilot BSP może wykonać loty w kategorii otwartej i szczególnej. Każda z nich wymaga spełnienia pewnych formalności.

Kategoria otwarta

Strona ULC » Kategoria Otwarta – informacje
Strona PAŻP » Kategoria Otwarta – informacje ogólne

Kategoria szczególna

Strona ULC » Kategoria Szczególna – informacje
Strona PAŻP » Kategoria Szczególna – informacje ogólne

Uprawnienia lotnicze na drony

Żeby Pilot BSP mógł wykonywać loty dronami musi posiadać uprawnienia lotnicze, potwierdzające jego wiedzę oraz kompetencje i pozwalające wykonywać loty w wybranej kategorii.

Uprawnienia lotnicze na drony w kategorii otwartej

W kategorii otwartej można wykonywać loty w trzech podkategoriach: A1, A2, A3. Każda z nich ma inne ograniczenia i daje Pilotowi BSP inne możliwości.

Uprawnienie A1/A3

Jest to podstawowe uprawnienie lotnicze, które uzyskuje się po przejściu szkolenia i zaliczeniu egzaminu online na stronie: drony.ulc.gov.pl. Jego uzyskanie zajmie nie więcej niż 2h.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie A1/A3?

Uprawnienie A2

Jest to uprawnienie lotnicze, które uzyskuje się po przejściu szkolenia w trybie samokształcenia na stronie drony.ulc.gov.pl i rozszerzając wiedzę przy pomocy bezpłatnego Kompendium.

Po opanowaniu materiału należy się zgłosić do wyznaczonego operatora i wziąć udział w nadzorowanym egzaminie online dla podktegorii A2.

Uprawnienie A2 pozwala latać w odległości 50m od osób postronnych, dronami o masie startowej do 2kg oraz wykonywać loty w strefie geograficznej DRA-RM/CTR EPWA do wysokości 50m AGL.

Lot w takiej strefie wymaga od pilota złożenia misji w systemie PansaUTM utm.pansa.pl. Misja musi zostać zaakceptowana przez organ zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie A2?

Podstawowe zasady lotów w kategorii otwartej

Uprawnienia lotnicze na drony w kategorii szczególnej

W kategorii szczególnej pilot, nie posiadający osobowości prawnej, może wykonywać loty przy pomocy BSP na dwa sposoby: według scenariuszy standardowych lub na podstawie zezwolenia.

Scenariusze standardowe

Każdy standardowy scenariusz zawiera zbiór zasad wykonywania lotów dronami, obowiązków operatora i pilota BSP oraz zakresu kompetencji teoretycznych i praktycznych.

Wykonywanie lotów według danego scenariusza jest możliwe przez pilota BSP posiadającego uprawnienia lotnicze w zakresie tego scenariusza.

Uprawnienia do lotów według scenariuszy standardowych można uzyskać po ukończeniu szkolenia lotniczego składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Narodowe scenariusze standardowe

W okresie przejściowym, czyli do 1 grudnia 2023 roku, w każdym kraju Unii Europejskiej obowiązują inne scenariusze narodowe i uprawnienia lotnicze z nimi związane.

W Polsce jest 9 narodowych scenariuszy, ale po szkoleniu można uzyskać uprawnienia tylko dla ośmiu. Scenariusz 9 jest przeznaczony dla pilotów wykonujących loty BVLOS na starych zasadach.

Uprawnienie lotnicze na drony NSTS-01

Jest to pierwsze z uprawnień lotniczych, które pozwala zmniejszyć ograniczenia występujące dla lotów w kategorii otwartej. Wymaga jednak ukończenia szkolenia i zaliczenia egzaminów.

Uprawnienie NSTS-01 pozwala wykonywać loty w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował ten scenariusz BARDZO DOBRZE.
Między innymi dlatego, że nie ma w Europie innego kraju w którym można, wykonywać loty FPV na takich warunkach jak w Polsce. Gratulacje!

Przeczytaj: Co daje uprawnienie NSTS-01?

Uprawnienia lotnicze na drony NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04

Uprawienia lotnicze 2/3/4 rozszerzają możliwości wykonywania lotów VLOS w polskiej przestrzeni powietrznej dla wielowirnikowców, samolotów i śmigłowców od 4kg do 25kg.

Uprawnienie lotnicze na drony NSTS-05

Jest to uprawnienie lotnicze, które pozwala wykonywać loty z użyciem BSP poza zasięgiem wzroku pilota BVLOS w kategorii szczególnej. Wymaga ukończenie szkolenia i zaliczenia egzaminów.

Uprawnienie NSTS-05 pozwala wykonywać loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota BSP.

Uprawnienia lotnicze na drony NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08

Uprawienia lotnicze 6/7/8 rozszerzają możliwości wykonywania lotów BVLOS w polskiej przestrzeni powietrznej dla wielowirnikowców, samolotów i śmigłowców od 4kg do 25kg.

Ograniczenie możliwości lotów według scenariusza

Każdy scenariusz ogranicza możliwości operacyjne i parametry lotu. Np.: według scenariusza NSTS-02 można wykonywać loty VLOS do 120m AGL, bezzałogowymi wielowirnikowcami o masie do 4kg, a według scenariusza NSTS-05 lot BVLOS do 120m AGL, bezzałogowcami o masie do 4kg nie dalej niż 2km od miejsca w którym znajduje się pilot.

Zezwolenie na operację

Jeśli operacja lotnicza BSP wymaga lotu wykraczającego poza warunki operacji opisanych w opublikowanych scenariuszach, np.: wyżej niż 120m AGL, dronem cięższym niż 25kg, dalej niż 2km od pilota w trybie BVLOS – nie można jej wykonać w oparciu o scenariusze standardowe.

W takim przypadku należy uzyskać zezwolenie Prezesa ULC na wykonanie wnioskowanego lotu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zawierające między innyi analizę ryzyka operacji lotniczej BSP. Można ją oprzeć o tzw. PDRA lub wykonać indywidualnie np.: według metodyki SORA.

Analiza ryzyka według metodyki SORA

19 maja po godzinie 14:00 UTC zostanie udostępniony pierwszy w Polsce system online wspomagający opracowanie analizy ryzyka operacji lotniczej z użyciem BSP.
Zapraszamy!

Strefy geograficzne

To strefy lotnicze dedykowane dla BSP. Strefę najłatwiej wyobrazić sobie jako „pokój” znajdujący się w przestrzeni powietrznej. Są pokoje zielone w których wystarczy się przywitać (Check-in) i można się po nich poruszać dronem zgodnie z zasadami. Są pokoje pomarańczowe po których można się poruszać po uzyskaniu warunków lotu i zgody (od zarządzającego obszarem w którym pokój się znajduje) i przywitaniu się (Check-in). Są w końcu pokoje czerwone do których dostęp jest zabroniony! Strefami geograficznymi zarządza w Polsce PAŻP.

Aplikacja DroneRadar

Aby wiedzieć w jakiej strefie geograficznej znajduje się BSP (jaki jest kolor pokoju i co należy zrobić, żeby się po nim poruszać) należy skorzystać z aplikacji mobilnej DroneRadar.

Aplikacja DroneRadar ma swoją stronę, a na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zarządza przestrzenią powietrzną w Polsce można znaleźć podręcznik użytkownika dPilot.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, rozwija BARDZO PRZYDATNĄ aplikację DroneRadar, która wyręcza Pilota BSP w analizie strefy geograficznej oraz daje mu możliwość przywitania się ze służbami ruchu lotniczego (Check-in). Gratulacje!

System PansaUTM

Niektórych strefy geograficzne spotykają się ze strefami lotniczymi w których startują i lądują pasażerskie samoloty. Ze względy na możliwość kolizji w powietrzu z załogowym lotnictwem wysokość lotu dronów jest obniżona ze 120m do np.: 100, 50 czy 30m. Dodatkowo w niektórych sektorach takich stref, znajdujących się bliżej pasa startowego, należy uzyskać warunki wykonywania lotów i zgodę służb ruchu lotniczego. Należy to zrobić poprzez zdefiniowanie misji w systemie PansaUTM dostępnym pod adresem: utm.pansa.pl.

PansaUTM jest obsługiwany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która analizuje misje przygotowane przez pilotów BSP i wydaje dla nich warunki lotów. Bez zaakceptowanej misji nie można zrobić Check-ina w miejscu planowanego lotu. A brak check-inu jest niezgodny z obowiązującym prawem. Na stronie agencji znajduje się podręcznik użytkownika dFPL.

Uprawnienia lotnicze na drony

Uprawnienia lotnicze na drony można uzyskać na szkoleniach organizowanych przez KursNaDrony.pl. Zapraszamy również na cyliczne, tematyczne WEBINARY DRONOWE ™.