Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Uprawnienia lotnicze na drony

Uprawnienia lotnicze na drony powinna posiadać każda osoba, która wykonuje nimi loty. Obowiązek ten jest zależny od masy startowej drona, oraz od tego czy jest on wyposażony w kamerę video.

Uprawnienia lotnicze na drony
Uprawnienia pilota BSP

Latanie współczesnym dronem jest łatwe i przyjemne. Technologia przez lata została dopracowana, a funkcje zaimplementowane w oprogramowaniu ułatwiają eksploatację i obsługę systemu BSP.

W ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej są wykonywane loty: cywilne, wojskowe, pasażerskie, komunikacyjne, transportowe. Każdy pilot BSP powinien znać lotnicze zasady i zachowywać bezpieczeństwo.

Powszechność dronów wymusiła opracowanie ram prawnych, określających zasady lotów dronami, prawa i obowiązki operatorów SBSP i pilotów BSP. Przepisy te są wspólne dla wszystkich krajów UE.

Każdy pilot jest zobowiązany do znajomości systemu BSP, który wykonuje loty. Dlatego jednym z jego obowiązków jest zapoznanie się z instrukcją obsługi, załączoną przez producenta do np.: Mini 2, Mini 3, AVATA.

W zależności od kategorii lotu, procedura uzyskania uprawnień lotniczych na drony jest różna. Kategorie lotów zostały wprowadzone rozporządzeniem 947/2019 w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Uprawnienia lotnicze na drony potwierdzają, że pilot BSP posiada wiedzę i umiejętności praktyczne, oraz świadomość ograniczeń prawnych, technicznych i operacyjnych, aby bezpiecznie wykonywać loty dronami.

Co to są kategorie lotów?

Operacje lotnicze z użyciem BSP mogą być realizowane według pewnych ustalonych zasad. Pilot BSP może wykonać loty w kategorii otwartej, szczególnej lub certyfikowanej.

Każda z wymienionych kategorii wymaga spełnienia przez operatora systemu BSP odpowiednich formalności oraz posiadania przez pilota BSP odpowiednich kompetencji i uprawnień.

Rejestracja operatora

Zgodnie z przepisami każda osoba, firma lub instytucja, która wykonuje loty dronami musi uzyskać numer operatora systemu BSP, który otrzymuje się po rejestracji na stronie polskiego nadzoru lotniczego.

Numer operatora

Uprawnienia lotnicze na drony w kategorii otwartej

W kategorii otwartej można wykonywać loty w trzech podkategoriach: A1, A2, A3. Każda z nich ma inne ograniczenia i daje pilotowi BSP inne możliwości.

Uprawnienie A1/A3

Najłatwiej uzyskać uprawnienia do wykonywanie lotów w podkategorii A1/A3 kategorii otwartej, które wystarczają do rozpoczęcia przygody z dronami o masie startowej poniżej 250 g. Jest to podstawowe uprawnienie lotnicze, które uzyskuje się po przejściu szkolenia i zaliczeniu egzaminu online na stronie: drony.ulc.gov.pl. Jego uzyskanie zajmie nie więcej niż 2h.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie A1/A3?

Uprawnienie A2

Nieco więcej wysiłku jest potrzebne, aby zdobyć uprawnienia do wykonywanie lotów w podkategorii A2 kategorii otwartej. Jest to uprawnienie lotnicze, które uzyskuje się po przejściu szkolenia w trybie samokształcenia na stronie drony.ulc.gov.pl i rozszerzając wiedzę przy pomocy bezpłatnego kompendium. Przed egzaminem konieczne jest przesłanie oświadczenia o umiejętnościach praktycznych. Aby uzyskać uprawnienie należy zaliczyć nadzorowany egzamin online dla podkategorii A2.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie A2?

Uprawnienia lotnicze na drony w kategorii szczególnej

W kategorii szczególnej operator systemu BSP, nie posiadający osobowości prawnej, może wykonywać loty przy pomocy BSP na dwa sposoby: według scenariuszy standardowych lub na podstawie zezwolenia. Operatora posiadający osobowość prawną dodatkowo może wykonywać loty na podstawie certyfikatu LUC.

Scenariusze standardowe

Scenariusz standardowy zawiera zbiór zasad wykonywania lotów dronami, obowiązków operatora i pilota BSP oraz zakresu kompetencji teoretycznych i praktycznych, umożliwiających uzyskanie uprawnień. Loty według danego scenariusza może wykonywać jedynie pilot BSP posiadający uprawnienia lotnicze w zakresie tego scenariusza.

Uprawnienia do lotów według scenariuszy standardowych można uzyskać po ukończeniu szkolenia lotniczego składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych. W okresie przejściowym w każdym kraju należącym do UE

Narodowe scenariusze standardowe

Do zakończeniu okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2024 roku, w każdym kraju UE obowiązują krajowe scenariusze standardowe i uprawnienia lotnicze z nimi związane. W Polsce jest 8 scenariuszy NSTS, pozwalających uzyskać uprawnienia lotnicze do wykonywania lotów w kategorii szczególnej.

Uprawnienie NSTS-01

Jest to pierwsze z uprawnień lotniczych, które pozwala zmniejszyć ograniczenia występujące w kategorii otwartej. Uprawnienie NSTS-01 pozwala wykonywać loty w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV) z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg.

Aby uzyskać uprawnienie NSTS-01 kandydat musi zaliczyć 12h szkolenia teoretycznego, przejść 4 godzinne szkolenie praktyczne, uzyskania pozytywną ocenę umiejętności praktycznych i zaliczyć egzamin w zakresie NSTS-01.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie NSTS-01?

Urząd Lotnictwa Cywilnego BARDZO DOBRZE przygotował ten scenariusz.
Nie ma w Europie innego kraju w którym można by, wykonywać loty FPV na takich warunkach jak w Polsce. Gratulacje!

Uprawnienia NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04

Uprawienia lotnicze NSTS-02/03/04 rozszerzają możliwości wykonywania lotów VLOS w polskiej przestrzeni powietrznej dla wielowirnikowców (NSTS-02), samolotów (NSTS-03) i śmigłowców (NSTS-04) o masie startowej do 25kg.

Aby uzyskać uprawnienie NSTS-02/03/04 kandydat musi zaliczyć 12h szkolenia teoretycznego, przejść 8 godzinne szkolenie praktyczne na typie BSP, uzyskania pozytywną ocenę umiejętności praktycznych i zaliczyć egzamin w zakresie NSTS-02/03/04.

Uprawnienie NSTS-05

Jest to uprawnienie lotnicze w kategorii szczególnej, które pozwala wykonywać loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) w odległości nie większej niż 2 km od pilota BSP z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg.

Aby uzyskać uprawnienie NSTS-05 kandydat musi zaliczyć 16h szkolenia teoretycznego, przejść 9 godzinne szkolenie praktyczne, uzyskania pozytywną ocenę umiejętności praktycznych i zaliczyć egzamin z 8 dziedzin w zakresie NSTS-05.

Uprawnienia NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08

Uprawienia lotnicze NSTS-06/07/08 rozszerzają możliwości wykonywania lotów BVLOS w polskiej przestrzeni powietrznej dla wielowirnikowców (NSTS-06), samolotów (NSTS-07) i śmigłowców (NSTS-08) o masie startowej do 25kg.

Aby uzyskać uprawnienie NSTS-06/07/08 kandydat musi zaliczyć 16h szkolenia teoretycznego, przejść 11 godzinne szkolenie praktyczne na typie BSP, uzyskania pozytywną ocenę umiejętności praktycznych i zaliczyć egzamin w zakresie NSTS-02/03/04.

Ograniczenie możliwości lotów według scenariusza

Każdy scenariusz wprowadza pewne ograniczenia operacyjne lotu. Np.: scenariusz NSTS-02 pozwala wykonywać loty VLOS do 120m AGL, bezzałogowymi wielowirnikowcami o masie do 4kg, a scenariusz NSTS-05 pozwala na lot BVLOS nie dalej niż 2km od miejsca w którym znajduje się pilot BSP.

Zezwolenie na operację

Jeśli operacja lotnicza z użyciem BSP wymaga lotu wykraczającego poza warunki operacji opisane w scenariuszu, np.: wyżej niż 120m AGL, dronem cięższym niż 25kg, dalej niż 2km od pilota BSP w warunkach BVLOS – nie można jej wykonać w oparciu o scenariusze standardowe.

W takim przypadku należy uzyskać zezwolenie Prezesa ULC na wykonanie lotu wykraczającego poza scenariusze standardowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zawierające między innymi analizę ryzyka operacji lotniczej BSP. Można ją oprzeć o tzw. PDRA lub wykonać indywidualną analizę według metodyki SORA.

Analiza ryzyka

19 maja o godzinie 14:00 UTC udostępniliśmy system on-line, wspomagający opracowanie analizy ryzyka operacji lotniczej z użyciem BSP, według metodyki SORA. Zapraszamy do zapoznania się z systemem pod adresem: https://eSORA.online

Strefy geograficzne

Strefami geograficznymi zarządza w Polsce PAŻP i są to strefy lotnicze dedykowane dla BSP. Strefę geograficzną najłatwiej wyobrazić sobie jako „akwarium” znajdujące się w przestrzeni powietrznej. W akwariach zielone wystarczy się przywitać (Check-in), aby można się było w nich poruszać. Akwaria pomarańczowe wymagają uzyskania warunków i zgody od zarządzającego obszarem w którym akwarium się znajduje. W akwariach czerwonych dostęp jest zabroniony! Więcej o „akwariach” tutaj.

Aplikacja DroneRadar

Aby wiedzieć w jakiej strefie geograficznej znajduje się BSP (jaki jest kolor „pokoju” i co należy zrobić, żeby się po nim poruszać) należy skorzystać z mobilnej aplikacji DroneRadar. Aplikacja ma swoją stronę, a na stronie PAŻP, która zarządza przestrzenią powietrzną w Polsce można znaleźć podręcznik jej użytkowania.

Aplikacja DroneRadar to pomysł człowieka, któremu należą się wielkie gratulacje. Paweł Korzec – dziękujemy!
Bez aplikacji DroneRadar nie był by możliwy taki rozwój rynku BSP w Polsce, a latanie nie byłoby takie łatwe i bezpieczne.

System PansaUTM

Niektóre strefy geograficzne spotykają się ze strefami lotniczymi. Startują tam i lądują pasażerskie samoloty (CTR) lub np.: szybowce (ATZ). Ze względów bezpieczeństwa w takich strefach wysokość lotu dla dronów jest obniżona do np.: 100, 50 czy 30 m. Dodatkowo w niektórych sektorach stref CTR, znajdujących się bliżej pasa startowego, należy uzyskać warunki wykonywania lotów, przez zdefiniowanie misji w systemie PansaUTM: utm.pansa.pl.

PAŻP, analizuje misje w strefach CTR przygotowane przez pilotów BSP i wydaje dla nich warunki lotów. Bez zaakceptowanej misji nie można zrobić check-in w aplikacji DroneRadar. Jego brak jest niezgodny z obowiązującym prawem. Na stronie agencji znajduje się podręcznik użytkownika systemu PansaUTM.

System PansaUTM, jest obsługiwany i rozwijany przez PAŻP, a służy on do koordynacji lotów BSP i ich integracji z lotnictwem załogowym.
Zespołowi PAŻP należ się gratulację za obsługę pilotów latających dronami i materiały informacyjne które publikują!


Oferujemy:

» Egzaminy

7 stycznia 2021 roku KursNaDrony.pl został operatorem wyznaczonym przez Prezesa ULC i jako podmiot egzaminujący o numerze E001 prowadzi nadzorowane egzaminy on-line w zakresie:

» Szkolenia

W 2016 roku powołałem do życia podmiot szkolący KursNaDrony.pl zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pod numerem 203RPS-12/2016. 26 marca 2021 roku KursNaDrony.pl otrzymał z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie możliwości prowadzenia szkoleń lotniczych w zakresie wszystkich krajowych scenariuszy standardowych: NSTS-01, NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08. KursNaDrony.pl jest wpisany do rejestru pod numerem S001.

Współpracuje z rzetelnymi i sprawdzonymi INStruktorami, którzy potrafią zarażać pasją latania i wskazywać uczestnikom szkoleń ścieżkę samodzielnego rozwoju umiejętności, koniecznych do bezpiecznego latania dronami w przestrzeni powietrznej. Dzięki takim INStruktorom mogę realizować szkolenia lotnicze, na których uczymy przyszłych pilotów latać dronami. Specjalizujemy się w szkoleniach indywidualnych.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu tworzę autorskie programy szkoleń dla pilotów BSP. Szkolenia szyte na miarę są potrzebne tam, gdzie występują niestandardowe wymagania. Programy szkolenia i harmonogramy zajęć są przygotowywane w ścisłej współpracy z Zamawiającym dla dowolnej grupy osób. Inaczej wygląda szkolenie dedykowane dla trenerów obsługujących flotę dronów, a inaczej szkolenie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.

Testy

W 2016 roku z pomocą mojego przyjaciela Krzysztofa Klimczaka stworzyliśmy system on-line, który ułatwia pilotom BSP przyswajanie wiedzy. System ten pozwala prowadzić szkolenia i egzaminy weryfikujące on-line w zakresie wymaganym przez ULC, a także generować dokumentację procesu szkolenia i egzaminowania. Jestem autorem zawartości merytorycznej systemu TestNaDrony.pl, treści szkoleń on-line dla pilotów BSP, testów weryfikacyjnych oraz testów egzaminacyjnych.

Webinary

Jeśli zaczynasz przygodę z dronami na pewno zadajesz sobie pytanie skąd czerpać wiedzę w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Od stycznia 2020 organizuję tematyczne on-linowe webiDRONary ™ , na których przekazuję wiedzę w trybie on-line.

» Konsultacje

Od kilkunastu lat zajmuję się bezzałogowymi statkami powietrznymi i wciąż zdobywam doświadczenie z którego możesz skorzystać Ty lub instytucje, które reprezentujesz. W razie zainteresowania współpracą przeczytaj rozdział od autora, a będziesz miał pewność, że rozmawiasz z dronowym ekspertem. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej w celu umówienia terminu KONSULTACJI w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.


Zapraszam do współpracy,
Piotr Kleczyński