Uprawnienia lotnicze na drony

Latanie współczesnym dronem od strony praktycznej nie jest trudne. Technologia została przez lata dopracowana, a zaimplementowana funkcjonalność ułatwia eksploatację systemu BSP.

Uprawnienia dronowe

Uprawnienia lotnicze na drony potwierdzają, że Pilot BSP ma: wiedzę, świadomość ograniczeń technicznych i umiejętności praktyczne, które są wymagane do wykonania bezpiecznego lotu.

Ze względu na ilość dronów musiały powstać przepisy prawne, które regulują zasady lotów, określają obowiązki operatorów i pilotów BSP. Mają one na celu wzrost bezpieczeństwa.

W ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej są wykonywane loty: cywilne, wojskowe, pasażerskie, komunikacyjne, transportowe. Pilot BSP musi znać zasady obowiązujące w przestrzeni powietrznej.

Rejestracja operatora

Zgodnie z przepisami każda osoba, która lata dronem musi uzyskać numer operatora systemu BSP, który otrzymuje się po rejestracji na stronie polskiego nadzoru lotniczego: drony.ulc.gov.pl.

Rejestracja operatora

Co to są kategorie?

Operacje BSP mogą być realizowane według pewnych ustalonych zasad. Pilot BSP może wykonać loty w kategorii otwartej i szczególnej. Każda z nich wymaga spełnienia pewnych formalności.

Kategoria otwarta

Strona ULC » Kategoria Otwarta – informacje
Strona PAŻP » Kategoria Otwarta – informacje ogólne

Kategoria szczególna

Strona ULC » Kategoria Szczególna – informacje
Strona PAŻP » Kategoria Szczególna – informacje ogólne

Uprawnienia lotnicze na drony

Żeby Pilot BSP mógł wykonywać loty dronami musi posiadać uprawnienia lotnicze, potwierdzające jego wiedzę oraz kompetencje i pozwalające wykonywać loty w wybranej kategorii.

Uprawnienia lotnicze na drony w kategorii otwartej

W kategorii otwartej można wykonywać loty w trzech podkategoriach: A1, A2, A3. Każda z nich ma inne ograniczenia i daje Pilotowi BSP inne możliwości.

Uprawnienie A1/A3

Jest to podstawowe uprawnienie lotnicze, które uzyskuje się po przejściu szkolenia i zaliczeniu egzaminu online na stronie: drony.ulc.gov.pl. Jego uzyskanie zajmie nie więcej niż 2h.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie A1/A3?

Uprawnienie A2

Jest to uprawnienie lotnicze, które uzyskuje się po przejściu szkolenia w trybie samokształcenia na stronie drony.ulc.gov.pl i rozszerzając wiedzę przy pomocy bezpłatnego Kompendium.

Po opanowaniu materiału należy się zgłosić do wyznaczonego operatora i wziąć udział w nadzorowanym egzaminie online dla podktegorii A2.

Uprawnienie A2 pozwala latać w odległości 50m od osób postronnych, dronami o masie startowej do 2kg oraz wykonywać loty w strefie geograficznej DRA-RM/CTR EPWA do wysokości 50m AGL.

Lot w takiej strefie wymaga od pilota złożenia misji w systemie PansaUTM utm.pansa.pl. Misja musi zostać zaakceptowana przez organ zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce.

Przeczytaj: Co daje uprawnienie A2?

Podstawowe zasady lotów w kategorii otwartej

Uprawnienia lotnicze na drony w kategorii szczególnej

W kategorii szczególnej pilot, nie posiadający osobowości prawnej, może wykonywać loty przy pomocy BSP na dwa sposoby: według scenariuszy standardowych lub na podstawie zezwolenia.

Scenariusze standardowe

Każdy standardowy scenariusz zawiera zbiór zasad wykonywania lotów dronami, obowiązków operatora i pilota BSP oraz zakresu kompetencji teoretycznych i praktycznych.

Wykonywanie lotów według danego scenariusza jest możliwe przez pilota BSP posiadającego uprawnienia lotnicze w zakresie tego scenariusza.

Uprawnienia do lotów według scenariuszy standardowych można uzyskać po ukończeniu szkolenia lotniczego składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Narodowe scenariusze standardowe

W okresie przejściowym, czyli do 1 grudnia 2023 roku, w każdym kraju Unii Europejskiej obowiązują inne scenariusze narodowe i uprawnienia lotnicze z nimi związane.

W Polsce jest 8 scenariuszy NSTS, pozwalających uzyskać uprawnienia lotnicze uprawniające do wykonywania lotów w kategorii szczególnej.

Scenriusze te wymagają od uczestnika: szkolenia praktycznego, pozytywnej oceny jego umiejętności i zaliczenia na minimum 75% nadzorowanego egzaminu w zakresie 8 dziedzin.

Uprawnienie lotnicze na drony NSTS-01

Jest to pierwsze z uprawnień lotniczych, które pozwala zmniejszyć ograniczenia występujące dla lotów w kategorii otwartej. Wymaga jednak ukończenia szkolenia i zaliczenia egzaminów.

Uprawnienie NSTS-01 pozwala wykonywać loty w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował ten scenariusz BARDZO DOBRZE.
Między innymi dlatego, że nie ma w Europie innego kraju w którym można, wykonywać loty FPV na takich warunkach jak w Polsce. Gratulacje!

Przeczytaj: Co daje uprawnienie NSTS-01?

Uprawnienia lotnicze na drony NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04

Uprawienia lotnicze 2/3/4 rozszerzają możliwości wykonywania lotów VLOS w polskiej przestrzeni powietrznej dla wielowirnikowców, samolotów i śmigłowców od 4kg do 25kg.

Uprawnienie lotnicze na drony NSTS-05

Jest to uprawnienie lotnicze, które pozwala wykonywać loty z użyciem BSP poza zasięgiem wzroku pilota BVLOS w kategorii szczególnej. Wymaga ukończenie szkolenia i zaliczenia egzaminów.

Uprawnienie NSTS-05 pozwala wykonywać loty poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem BSP o masie startowej do 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota BSP.

Uprawnienia lotnicze na drony NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08

Uprawienia lotnicze 6/7/8 rozszerzają możliwości wykonywania lotów BVLOS w polskiej przestrzeni powietrznej dla wielowirnikowców, samolotów i śmigłowców od 4kg do 25kg.

Ograniczenie możliwości lotów według scenariusza

Każdy scenariusz ogranicza możliwości operacyjne i parametry lotu. Np.: według scenariusza NSTS-02 można wykonywać loty VLOS do 120m AGL, bezzałogowymi wielowirnikowcami o masie do 4kg, a według scenariusza NSTS-05 lot BVLOS do 120m AGL, bezzałogowcami o masie do 4kg nie dalej niż 2km od miejsca w którym znajduje się pilot.

Zezwolenie na operację

Jeśli operacja lotnicza BSP wymaga lotu wykraczającego poza warunki operacji opisanych w opublikowanych scenariuszach, np.: wyżej niż 120m AGL, dronem cięższym niż 25kg, dalej niż 2km od pilota w trybie BVLOS – nie można jej wykonać w oparciu o scenariusze standardowe.

W takim przypadku należy uzyskać zezwolenie Prezesa ULC na wykonanie wnioskowanego lotu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zawierające między innyi analizę ryzyka operacji lotniczej BSP. Można ją oprzeć o tzw. PDRA lub wykonać indywidualnie np.: według metodyki SORA.

Analiza ryzyka według metodyki SORA

19 maja o godzinie 14:00 UTC został udostępniony system on-line wspomagający opracowanie analizy ryzyka operacji lotniczej z użyciem BSP.
Zapraszamy:

https://eSORA.online

Strefy geograficzne

To strefy lotnicze dedykowane dla BSP. Strefę najłatwiej wyobrazić sobie jako „pokój” znajdujący się w przestrzeni powietrznej. Są pokoje zielone w których wystarczy się przywitać (Check-in) i można się po nich poruszać dronem zgodnie z zasadami. Są pokoje pomarańczowe po których można się poruszać po uzyskaniu warunków lotu i zgody (od zarządzającego obszarem w którym pokój się znajduje) i przywitaniu się (Check-in). Są w końcu pokoje czerwone do których dostęp jest zabroniony! Strefami geograficznymi zarządza w Polsce PAŻP.

Aplikacja DroneRadar

Aby wiedzieć w jakiej strefie geograficznej znajduje się BSP (jaki jest kolor pokoju i co należy zrobić, żeby się po nim poruszać) należy skorzystać z aplikacji mobilnej DroneRadar.

Aplikacja ma swoją stronę, a na stronie PAŻP, która zarządza przestrzenią powietrzną w Polsce można znaleźć podręcznik użytkownika aplikacji DroneRadar.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, rozwija BARDZO PRZYDATNĄ aplikację DroneRadar, która wyręcza Pilota BSP w analizie strefy geograficznej oraz daje mu możliwość przywitania się ze służbami ruchu lotniczego (Check-in). Gratulacje!

System PansaUTM

Niektórych strefy geograficzne spotykają się ze strefami lotniczymi w których startują i lądują pasażerskie samoloty. Ze względy na możliwość kolizji w powietrzu z załogowym lotnictwem wysokość lotu dronów jest obniżona ze 120m do np.: 100, 50 czy 30m. Dodatkowo w niektórych sektorach takich stref, znajdujących się bliżej pasa startowego, należy uzyskać warunki wykonywania lotów i zgodę służb ruchu lotniczego. Należy to zrobić poprzez zdefiniowanie misji w systemie PansaUTM dostępnym pod adresem: utm.pansa.pl.

System PansaUTM jest obsługiwany przez PAŻP, która analizuje misje przygotowane przez pilotów BSP i wydaje dla nich warunki lotów. Bez zaakceptowanej misji nie można zrobić check-in’a w miejscu planowanego lotu. A jego brak jest niezgodny z obowiązującym prawem. Na stronie agencji znajduje się podręcznik użytkownika systemu PansaUTM.

Uprawnienia lotnicze na drony

Uprawnienia w zakresie scenariuszy NSTS można uzyskać na zawodowych szkoleniach dla pilotow BSP organizowanych przez podmiot szkolący KursNaDrony.pl (nr w rejestrze S001).

Nadzorowane egzaminy

KursNaDrony.pl jest również operatorem wyznaczonym przez Prezesa ULC i jako podmiot egzaminujący o numerze E001 prowadzi nadzorowane egzaminy on-line (A2 oraz NSTS).

Wiedza w zakresie BSP

Zapraszamy na indywidualne konsultacje w zakresie bezzałogowych statków powietrznych oraz organizowane cylicznie, tematyczne on-linowe WEBINARY DRONOWE ™.