Zerkaj w niebo…
DRONY latają wszędzie! ™

Drony Hornet

Regulamin bloga

Regulamin NOTIFY określa zasady korzystania z aplikacji NOTIFY:

 1. Właścicielem aplikacji NOTIFY jest firma SterKom Piotr Kleczyński, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 377457, z siedzibą przy ul. Lazurowej 6/55, 01-315 Warszawa (w skrócie: Właściciel).
 2. Użytkownikiem jest każdy pilot BSP, który korzysta z aplikacji NOTIFY i jest zarejestrowany w bazie ULC na stronie drony.ulc.gov.pl (w skrócie: Użytkownik).
 3. Aplikacja NOTIFY, została stworzona w celu zgłoszenia lotu BSP przez wysłanie wiadomości e-mail, zgodnie z procedurą opublikowaną przez PAŻP.
 4. Aplikacja NOTIFY, dostępna pod adresem notify.drony.pl, może być wykorzystywana jedynie na własną odpowiedzialność pilota BSP.
 5. Pilot BSP jest zobowiązany zweryfikować możliwość wykonania lotu w danym miejscu na stronie dronemap.pansa.pl.
 6. Pilot BSP jest odpowiedzialny za zdobycie wszystkich niezbędnych zgód, jeśli są wymagane w miejscu planowanego lotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Właściciel nie gwarantuje w żaden sposób, przyjęcia wiadomości przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ani poprawności danych wpisanych przez Użytkownika.
 8. Właściciel aplikacji NOTIFY nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub następcze powstałe w wyniku korzystania z aplikacji.
 9. Wykorzystywanie, kopiowanie, linkowanie wszelkich informacji zawartych w aplikacji NOTIFY i w serwisie DRONY.pl, w jakiejkolwiek formie, wymaga zgody Właściciela.
 10. Dane kartograficzne wykorzystywane przez aplikację NOTIFY należą do organizacji OpenStreetMap.
 11. Użytkownik oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji w aplikacji NOTIFY, są zgodne z prawdą.
 12. Integralną częścią regulaminu jest polityka prywatności, która może się być aktualizowana przez Właściela.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez aplikację NOTIFY, jest Właściciel.

Zgodnie z Art. 6 RODO aplikacja NOTIFY zbiera dane Użytkownika w celu realizacji umowy. W przypadku tego procesu zgodność przetwarzania danych z prawem jest spełniona w zakresie:
Art. 6 ustęp 1b RODO, który brzmi: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

Zgodnie z RODO Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji w jakim celu Właściciel serwisu KND prosi o dane i w jakim okresie będzie je przechowywać,
 2. do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 3. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik, którego dotyczą dane osobowe może żądać, by Właściciel usunął jej dane, gdy:

 • dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,
 • dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Użytkownik ma zawsze wgląd w swoje dane i możliwość ich poprawienia (Edycja konta). Chcąc usunąć swoje konto z aplikacji NOTIFY, użytkownik wysyła wiadomość e-mail na adres: notify@drony.pl z tematem: PROSZĘ USUNĄĆ MOJE KONTO. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji w aplikacji NOTIFY. W treści wiadomości Użytkownik określi swoje żądania. Właściciel uwzględni je, gdy w jego ocenie nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, aby kontynuować przetwarzanie.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika ma Właściciel, który dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były bezpieczne. Zarejestrowanie się w aplikacji NOTIFY i przesłanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez pilota BSP na ich przetwarzanie przez właściciela aplikacji NOTIFY.

Dodaj komentarz

Jeśli znalazł\aś\eś tutaj wartościowe informacje
i chcesz docenić pracę, możesz kupić kawę.